مشاوره

سئوال:
برای مجوز صادرات حبوبات و گوساله زنده راهنمایی می خواستم
پاسخ:
با سلام، صدور حبوبات و گوساله زنده ممنوع است.