مشاوره

سئوال:
سلام سرمایه گذاری
پاسخ:
سلام نه سوال مشخص است نه مرتبط با بخش امور گمرکی