اعلام مشکلات فعلی یـا کسب اطلاع از زمینه هـای همکـاری با همتایان در کشور افغانسـتان

 اعلام مشکلات فعلی یـا کسب اطلاع از زمینه هـای همکـاری با همتایان در کشور افغانسـتان

اعلام مشکلات فعلی یـا کسب اطلاع از زمینه هـای همکـاری با همتایان در کشور افغانسـتان

 به اطلاع می رساند با توجه به تشـکیل کارگروه مشترک معاونت امور بین الملل اتاق تهران و بخش بازرگانی سفارت افغانستان در راستای بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت موجود، اعلام مشکلات فعلی یـا کسب اطلاع از زمینه هـای همکـاری با همتایان در کشور افغانسـتان می توانید اطلاعات خود را در فرم زیر ثبت کنید تا جلسات آتی که به صورت موضوعی و در رشـته فعالیت های خاص ازجمله صـنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، برق و نیروگاه و ... برگزار می شود، از نظرات و حضور شما استفاده شود.

 

[لینک ثبت نام]