کارکنان خلاق را به کار بگیرید

کارکنان خلاق را به کار بگیرید

باتوجه به شرایط امروز بازارها، نوآوری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. بازار در شرایطی است که گاه آن را داورینیسم اجتماعی می نامند.

 فرضیه ای  می گوید «همه داستان ها در جهان گفته شده است، مهم است که از کدام قسمت، داستان را تعریف کنیم». شاید این فرضیه را بتوان در جهان کسب وکارها هم بررسی کرد. نیازهای بشر شناخته شده و کسب و کارهایی برای پاسخ به آن شکل گرفته است، با این حال مهم است که در کسب وکار چه نوآوری داریم. استارت اپ ها، به عنوان واحدهای راه حل محور در جهان کسب وکار، موید این فرضیه اند. سال هاست که نیاز به غذا، جابه جایی، سلامت و امنیت شناخته شده است اما اینکه کسب وکارها چطور به این نیازها پاسخ می دهند، همواره محل سوال است و راه حل های خاص خود را می طلبد. اینجاست که پای نوآوری به میان می آید.

نوآوری می تواند در محصول، بازاریابی وعملکرد شرکت ها خود را نشان دهد و علاوه بر ادامه حیات بنگاه ها، توسعه بیشتر آن را رقم بزند. داشتن استراتژی ای که رقابت پذیری بنگاه ها را به طور دائم دنبال کند، از مهم ترین اصول نوآور ماندن و بودن بنگاه هاست.

یک پژوهش ایرانی نشان می دهد باتوجه به شرایط امروز بازارها، نوآوری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. بازار در شرایطی است که گاه آن را داورینیسم اجتماعی می نامند. بنابراین نوآوری باید به طور پیوسته و مداوم دنبال شود. اما هر نوآوری به موفقیت منجر می شود؟

پژوهشگران در بررسی شرکت های نوپای ایرانی به این نتیجه رسیده اند که نوآوری این شرکت ها، تنها زمانی پاسخ می دهد که نگاه صرفا خارجی نداشته و به داخل هم نگاه کنند. یافته ها نشان می دهد شرکت های نوپا زمانی موفق می شوند که از کارکنان خلاق بهره بگیرن و این کارکنان بتوانند با ابداع محصولات جدید و مبتنی بر بازار عملکرد نوآورانه داشته باشند. نتایج نشان می دهد باید نوآوری را توامان از طریق نگرش به بازار و نوآوری در خود محصول دنبال کرد. نکته قابل توجه اینکه وقتی کارکنان، افرادی خلاقند، تمایل به ارائه ایده های جدید و مفید بیشتر می شود و این ایده ها می تواند توسط سایر همکاران هم استفاده شود. در واقع به  کار گرفتن نیروی کار خلاق می تواند کل یک کسب وکار نوپا را متحول کند.

برای مطالعه بیشتر «اثر نوآوری در محصول و بازاریابی بر بین المللی شدن محصول در استارت آپ ها و شرکت های نوپا» را بخوانید.