تلاش برای جا انداختن مفهوم فناوری و نوآوری از طریق حضور در رسانه ها و با کمک انجام مصاحبه با صاحبنظران برجسته در این حوزه و انتشار روایت های کارآفرینان و نوآوران مطرح در اکوسیستم نوآوری و کسب وکارها بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه است